Skip to content

| INFORMATION

 

Vår ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring försäkringsdistribution

Nejdebergs fond & Försäkringsförmedling AB och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet för försäkringsdistribution, försäkringen är tecknad hos AIG Europe Limited. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager. Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager:

 • Minst 2 500 000  euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10
 • Minst 3 750 000 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20
 • Minst 5 000 000 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20

Självrisken är SEK 100 000 per skada. AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: info.sweden@aig.com

Ansvarsförsäkring Investeringsrådgivning

Nejdebergs Fond & Försäkringsförmedling AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust och vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: info.sweden@aig.com Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida

Hållbarhet

Hållbara investeringar

Vi tror på relationsbaserad och individanpassad rådgivning – oavsett om det gäller att bistå kunderna vid val av försäkringar och/ eller enskilda produkter eller att hjälpa till att lämna råd gällande hela portföljen. Varje kund har specifika preferenser kring målavkastning, risk placeringshorisont och så även ofta gällande hållbarhetsfokus. Den senaste tiden visar det sig att medvetenhet ökar kring hållbarhetsfrågor gällande investeringar och vi jobbar aktivt med att möta den ökade efterfrågan genom att erbjuda våra kunder rätt produkter och verktyg för att säkerställa att rådgivning sker på ett tydligt och effektivt sätt.

Vi på Nejdebergs Fond & Försäkring är mån om kunderna och tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och försäkringsförmedling. En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. För att rådgivaren ska kunna identifiera och bedöma hållbarhetsriskerna för investeringar har Företaget bl.a. tillgång till information från produktleverantörer och försäkringsbolag.

För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Nejdebergs Fond & Försäkring följande åtgärder:

 • Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
 • Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär.
 • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning och försäkringsförmedling utifrån kundens önskemål.

Nejdebergs Fond & Försäkrings ersättningspolicy

Ersättningspolicyn reglerar att ersättningar till anställda ska präglas av långsiktighet och ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande och inte förstärka intressekonflikter. Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning och den rörliga ersättningen ska innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Kriterierna för rörlig ersättning får inte utformas så att konflikt uppstår med Nejdebergs Fond & Försäkrings skyldighet att iaktta kundernas intressen. Nejdebergs Fond & Försäkrings ersättningspolicy bedöms således vara förenlig med bolagets arbete med hållbarhetsrisker i rådgivning/ försäkringsförmedling till dess kunder.

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd av Finansinspektionen

Nejdebergs Fond & Försäkringsförmedling AB (nedan kallad Nejdebergs) står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem. Nejdebergs är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring. Nejdebergs är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Nejdebergs ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Nejdebergs rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden. Nejdebergs Fond & Försäkringsförmedling AB är anslutet till SwedSec. Du kan söka efter licensierade rådgivare på swedsec.se

Nejdebergs är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter. Du kan läsa mer om Insuresec och Nejdebergs insuresec.se

Reklamationer

Reklamation Nejdebergs Fond & Försäkringsförmedling AB

Om du inte är nöjd
Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med oss. Vår ambition är att alltid aktivt förebygga eventuella missförstånd. Om du upplever att vi inte har uppfyllt dina förväntningar är det viktigt att du snarast kontaktar oss så att vi tillsammans får reda ut vad som har inträffat.

Kontakta först den som har utfört ditt ärende
Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta din rådgivare för att få ytterligare förklaring till vad som har hänt och reda ut eventuella missförstånd.

Klagomålsansvarig
Om du efter kontakt med din rådgivare fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta klagomålsansvarig. Ärendet ska framställas skriftligen, vi ber dig att utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning. Garantum Fondkommission AB Klagomålsansvarig Box 7364 103 94  Stockholm epost: klagomal@garantum.se Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida.

Andra oberoende vägar för prövning
Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se). Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.

GDPR

Uppdaterad 2023-03-17

Nejdebergs värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Dataskyddspolicyn innehåller följande delar:

Vilka personuppgifter vi samlar in
Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier

 • Identifieringsuppgifter: personnummer och namn. Vi är skyldiga att samla in dokumentation av sådana uppgifter, till exempel i form av kopia av ditt pass, ID eller körkort.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser, inklusive postadress – för utländska adresser även hemland.
 • Ekonomisk information: typ av avtal, transaktionsinformation.
 • Uppgifter som krävs enligt lag: uppgift om skattehemvist, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom (KYC) och bekämpning av penningtvätt (AML).

Personuppgifter som vi kan komma att samla in direkt från dig
Vi samlar in uppgifter du lämnar direkt till oss. Som ny kund ber vi dig till exempel om personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om inkomst och skulder, för att kunna erbjuda dig den produkt eller tjänst du är intresserad av och som passar dig.

 • Vi samlar också in information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling eller annan interaktion i våra digitala kanaler. Vidare kan samtal med dig spelas in och registreras för verifiering av ordrar, dokumentation samt i kvalitets- och förbättringssyfte. Av säkerhetsskäl kan vi ha kameror på våra kontor. Personuppgifter som vi kan komma att samla in från tredje part:
 • Publika eller andra externt tillgängliga källor: register som förs av myndigheter (till exempel folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister och register hos brottsbekämpande myndigheter), sanktionslistor (hos internationella organisationer såsom EU), register som förs av kreditupplysningsföretag och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning (PEP).
 • Från andra företag som vi samarbetar med.

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.

Teckna och administrera service- och produktavtal (fullgörande av avtal)
Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig, liksom att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal.

Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal:

 • Behandling för att öppna depå
 • Kundservice under avtalsperioden
 • Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Uppfylla krav och rättsliga förpliktelser
Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.

Exempel på behandling till följd av rättsliga förpliktelser

 • Kundkännedom: Åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri
 • Bokföringslagstiftning: Rapportering till skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter
 • Hantering av risker avseende exempelvis kapitaltäckning och försäkringar
 • Övriga förpliktelser gällande produkter och tjänster som omfattas av särskild lagstiftning, till exempel värdepapper, fonder och försäkringar

Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)
Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels process-, affärs- och systemutveckling, inklusive testning. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och optimera våra erbjudanden.

Samtycke
Slutligen kan det finnas tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla personuppgifter. Det kan till exempel vara vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer och affärspartners. Innan vi delar sådana uppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig. Om du till exempel har bett oss att göra en överföring av pengar eller värdepapper måste vi lämna ut vissa uppgifter om dig för att kunna utföra den överföringen.

Tredjepart
När vi utför våra tjänster, till exempel en orderläggning, lämnar vi ut uppgifter om dig som behövs för att identifiera dig och utföra uppdraget eller uppfylla avtalet tillsammans med de företag som vi samarbetar med. Det kan till exempel röra sig om utlämnande vid användning av säkra identifieringslösningar i det berörda landet och vid utbyte av information mellan finansiella motparter såsom banker, betalningsmottagare och clearinginstitut. Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det. Här avses exempelvis skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder. Dessutom lämnar vi ut uppgifter, med ditt medgivande eller om det är tillåtet enligt lag eller annan författning till andra företag som vi samarbetar med. För att kunna erbjuda våra tjänster kan vi också lämna ut personuppgifter till exempelvis försäkringsbolag. Vi har tecknat avtal med utvalda leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system.

Överföring av personuppgifter till tredje land

I vissa speciella fall kan vi även överföra personuppgifter till organisationer i s.k. tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Sådana överföringar kan göras om något av följande villkor uppfylls:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller andra lämpliga skyddsåtgärderhar vidtagits.
 • Det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller om du ger ditt samtycke till den specifika överföringen.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter: Begära åtkomst till dina personuppgifter Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. I många fall finns dessa uppgifter redan i de onlinetjänster vi erbjuder dig. Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv samt hänsyn till skydd av Bolagets affärskoncept och affärsrutiner. När det gäller Bolagets know-how, affärshemligheter liksom interna bedömningar och underlag kan din rätt till åtkomst vara begränsad.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Begära radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om:

 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns något annat rättslig grund för behandlingen
 • Du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling
 • Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring
 • Behandlingen är olaglig eller
 • Behandlingen av personuppgifter avser underårig, om uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Till följd av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under den tid som du är kund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

Begränsning av behandling av personuppgifter
Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagligheten för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Behandlingen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen. Om du inte har rätt till radering av de uppgifter som vi har registrerade om dig kan du istället begära att behandlingen av dessa uppgifter begränsas till endast lagring. Om behandlingen av de uppgifter som vi har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också kräva att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring. Vi får behandla dina uppgifter i andra syften om det är nödvändigt för att hävda ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

Invända mot behandling utifrån (Nenjdebergs) berättigade intresse
Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring.

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra avtal.

Cookies (kakor)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga. Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare. Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar. I de fall där vi behåller dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bekämpning av penningtvätt, bokföring och krav enligt kapitaltäckningsregler, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av respektive lag eller annan författning. Kraven på lagringstider ser olika ut beroende på nationell lagstiftning.

Några exempel på situationer som kräver datalagring:

 • Förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion
 • Redovisningslagstiftning: upp till tio år
 • Specifika bestämmelser för tjänster och produkter gällande värdepapper och försäkringar: upp till sju år
 • Uppgifter om fullgörande av ett avtal : upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription)

Ovan är endast exempel, minimikraven för lagringstid kan se olika ut från land till land.

Hur förändringar görs i (Nejdebergs) dataskyddspolicy och policy för cookies

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbsidor, och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt den här dataskyddspolicyn eller gällande dataskyddslagar i de länder där vi har verksamhet. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna dataskyddspolicyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Nejdebergs Fond & Försäkringsförmedling AB följer svensk dataskyddslagstiftning och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Om du har frågor eller synpunkter gällande vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud.

Hållbar Rådgivning

Uppdaterad 2024-05-03

Vägledning hållbarhetsrelaterad informationsgivning
Denna vägledning är ett förslag till hur anknutna ombud till Garantum Fondkommission AB kan utforma sina hållbarhetsrelaterade upplysningar. Det åligger de anknutna ombuden att formulera, anpassa och uppdatera sin hållbarhetsrelaterade information att bättre motsvara försäkringsförmedlare. Vi har gjort vissa anpassningar som vi anser bör vara lämpligt.

Ansvarsfulla investeringar
Nejdebergs Fond & Försäkring (Företaget) arbetar aktivt med att möta den ökade efterfrågan och regleringen kring hållbara investeringar genom att erbjuda våra rådgivare och kunder rätt produkter och verktyg för detta ändamål.

Det finansiella systemet ska, enligt EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt,  bidra till hållbar utveckling. Genom att skapa möjligheter för sparare och investerare att hitta jämförbar och rättvisande information kring risker och möjligheter kopplat till hållbarhet kommer mer kapital att allokeras till verksamheter som inte orsakar skada eller till och med bidrar positivt till en mer hållbar utveckling. EU:s disclosureförordning (SFDR) reglerar hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska rapportera om risker och möjligheter kopplat till hållbarhet.

Försäkringsförmedling och investeringsrådgivning hos Företaget
Rådgivning är en central del i Företagets verksamhet och vi arbetar med att säkerställa att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsaspekter i investeringsrådgivningen och i förlängningen investeringsbesluten.

För att säkerställa att hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Företaget följande åtgärder:

 • Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
 • Säkerställer att våra rådgivare beaktar hållbarhetsrisker.
 • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning utifrån kundens önskemål.

Strukturerade produkter
Regler för hållbarhetsrelaterade upplysningar omfattar inte strukturerade produkter i nuläget. Det betyder att strukturerade produkter inte har något hållbarhetsbetyg eller kan klassificeras in i olika hållbarhetsstrategier. Beroende på produkternas karaktär och beståndsdelar finns möjlighet att ibland bygga in produkter som klassificeras som hållbara som exempelvis gröna- och sociala obligationer. I produkter med derivat kopplat till aktier i enskilda bolag redovisas bolagens hållbarhetsbetyg från MSCI i produktbroschyren.

Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle kunna ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Miljörelaterade hållbarhetsrisker kan vara fysiska risker eller omställningsrisker.

Fysiska miljörisker har att göra med progressiva effekter med anledning av klimatförändringar exemeplvis högre temperatur, högre vattennivåer eller övergripande resursbrist. Realiserade fysiska risker kan leda till skada på egendom eller minskad produktivitet som kan ha en potentiell negativ inverkan på investeringens värde.

Miljörelaterade omställningsrisker har att göra med eventuella effekter som följer av omställningen till en mer hållbar ekonomi med lägre koldioxidutsläpp, exempelvis genom strängare regler för beskattning av koldioxidutsläpp, subventionering av mer hållbara konkurrerande verksamheter eller ökade kostnader för att möta regulatoriska krav. Sådana förändringar kan ha en negativ inverkan på investeringsobjekts långsiktiga resultat.

Sociala risker kan realiseras genom exempelvis bristfällig kontroll av underleverantörers efterlevnad av internationella normer, diskriminering eller mutor. Förutom de sociala effekterna kan dessa händelser ha stor betydelse för samhällets uppfattning av ett investeringsobjekt vilket kan ha en negativ inverkan på dess avkastning.

Brister i ägarstyrning och infrastruktur för kontroll kan exempelvis leda till missförhållanden, ineffektiv användning av tillgångar eller personalhändelser. Dessa kan ha negativa effekter på ett investeringsobjekts effektivitet och resultat samt skapa ”bad will” som kan negativt inverka på dess aktiekurs.

Generellt sett innebär investeringsobjekt med lägre hållbarhetsrisk bättre möjlighet för avkastning än motsvarande alternativ med högre hållbarhetsrisk. Garantum beaktar hållbarhetsrisker vid alla investeringsbeslut och i vår rådgivning vilket ger en bättre möjlighet att skapa långsiktigt värde för våra kunder.

Ersättningspolicy
Företagets ersättningssystem, som omfattar alla anställda och uppdragstagare, präglas av bolagets långsiktiga intressen och ska främja en sund och effektiv riskhantering och regelefterlevnad. Ersättningssystemet ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande, hållbarhetsrisker inkluderat, och ska inte förstärka intressekonflikter.

Företagets Riktlinje för ersättning till anställda är fastställd av styrelsen och utformad för att överensstämma med Företagets mål och värderingar samt respekt för våra kunders intressen.

Inget beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
Företaget beaktar inte negativa konsekvenser i de investeringsbeslut som lämnas eller i investeringsrådgivning. Metoder för att inkorporera dessa i investeringsbeslut och i rådgivning utvärderas men för närvarande kan vi inte uppge om, och i så fall, när dessa kommer kunna implementeras.

 

Integritetsskyddspolicy

Integritetsskyddspolicy för Nejdebergs Fond & Försäkring AB

1.    Inledning

Vi på Nejdebergs Fond & Försäkring AB (Företaget) är måna om dina personuppgifter och din personliga integritet. Därtill behandlas all information som inkommer till Företaget med iakttagande av tillämpliga bestämmelser på dataskyddsområdet. För att du som kund ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter kommer att behandlas kommer en redogörelse för dina rättigheter att presenteras i följande avsnitt.

Enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) ska begreppet personuppgifter definieras som upplysningar som avser en person och som direkt eller indirekt kan medföra att personen ifråga kan identifieras. Det kan till exempel vara personnummer, namn, adress, IP-adress eller telefonnummer. Hur dessa behandlas kommer det att redogöras för i denna policy.    

Observera att Företaget har en separat policy för behandling av cookies.

2.    Definitioner

Behandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Det kan till exempel vara registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning eller användning.

Personuppgifter: Upplysningar som avser en person och som direkt eller indirekt kan medföra att personen ifråga kan identifieras. Det kan till exempel vara namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer. Det kan även vara en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.                      

Personuppgiftsansvarig: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Tredje part: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

Tredjelandsöverföring: Överföring till länder utanför EU/EES.

Samtycke: Varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling godtar den aktuella behandlingen.

Rättslig grund/rättslig förpliktelse:  Tillämpliga lagar, författningar, avtal eller rådande praxis på området.

3.    Personuppgifter

3.1 Behandling av personuppgifter

Företaget behandlar i vanliga fall personuppgifter som du lämnar in i samband med att du använder våra tjänster, produkter eller dylikt. Personuppgifterna behandlas bland annat genom att du startar en depå hos oss, genomför en transaktion, ingår ett avtal eller på annat sätt kommunicerar med oss via till exempel e-post. Syftet med behandlingen är i huvudsak att bedriva vår verksamhet, upprätthålla en hög standard på våra produkter och tjänster samt att kunna tillhandahålla en högkvalitativ kundtjänst. Vidare är syftet att kunna efterleva våra skyldigheter som regleras i lag eller annan författning samt att kunna kommunicera med exempelvis kunder och samarbetspartners.

Det kan även förekomma att vi samlar in och behandlar personuppgifter från tredje part. Det kan exempelvis ske i samband med inhämtande av information avseende folkbokföring, kreditvärdighet, bolagsengagemang, uppgifter för att kunna fastställa om en person är i en politiskt utsatt ställning eller i andra fall där behandling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter. Huvudsakligen inhämtas dessa uppgifter från offentliga register och myndigheter.

Företaget är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter du lämnar till oss. I egenskap av personuppgiftsavsvariga är det vårt ansvar att informera dig som registrerad i de fall dina personuppgifter ska behandlas i ett annat syfte än det som tidigare angivits.

3.2 Vems personuppgifter behandlas?

I huvudsak behandlas anställdas, kunders och avtalsparters personuppgifter. Emellertid kan det i vissa fall förekomma att personuppgifter tillhörande personer som inte har en direkt koppling till Företaget behandlas. Det kan exempelvis röra sig om följande personer:  

 • Anställd på Företaget
 • Anhörig till anställd på Företaget
 • Verklig huvudman
 • Juridisk företrädare/advokat för en kund eller annan samarbetspartner till Företaget
 • Anställd hos myndighet som Företaget är i kontakt med
 • Anställd på företag som Företaget har ett samarbete med

Företaget måste behandla sådana uppgifter för att kunna efterleva sina skyldigheter. Ett exempel som belyser detta återfinns i bestämmelserna om anställda och dess närståendes värdepappersaffärersaffärer. Reglerna innebär att Företaget är skyldiga att samla in uppgifter avseende närståendes värdepappersaffärer i de fall det är nödvändigt.

3.3 Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:
Identifieringsuppgifter: Till exempel personnummer, namn och passnummer.
Kontaktuppgifter: Till exempel telefonnummer, adress inklusive postadress och e-post.
Ekonomisk information: Till exempel avtal, transaktionsinformation, lön, kontonummer, uppgifter om kredit samt anställda och dess anhörigas värdepappersaffärer.
Anställningsinformation: Till exempel behandlas personuppgifter som behövs vid rekryteringsprocessen och i anställningsförhållande, såsom titel vid tidigare arbetsplats, fotografi och betyg.

3.4 Behandling av särskilda uppgifter

I artikel 9.1 i GDPR föreskrivs att huvudregeln är att behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden.

Generellt sett behandlar inte Företaget några särskilda uppgifter, såvida inte ett uttryckligt samtycke har lämnats eller i de fall vi är rättsligt förpliktade att behandla sådana uppgifter. Det kan till exempel vara information om hälsa vid sjukskrivningar. Vidare behandlas information avseende löneuppgifter, värdepapperstillgångar och uppgifter om lagöverträdelser. Vid behandling av särskilda uppgifter har Företaget vidtagit mer omfattande skyddsåtgärder i form av tekniska lösningar samt antagit interna riktlinjer avseende bland annat tillgångsbehörighet.

3.5 På vilken grund behandlas personuppgifterna

Uppgifter som behandlas på samtycke: Uppgifter som samlas in i samband med exempelvis anställning och i samband med ingående av avtal har ofta samtycke som rättslig grund. Vidare har Företaget cookies på hemsidan som också har samtycke som rättslig grund. Ett samtycke kan när som helst återkallas genom att kontakta den Personuppgiftsansvarige på  bosse@nejdebergs.se

Vad gäller cookies finns en ingående policy avseende behandling av personuppgifter genom cookies på www.nejdebergs.se

Uppgifter som krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse: Uppgifter som samlas in för att fullgöra en rättslig förpliktelse kan till exempel vara uppgifter om skattehemvist eller uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt. Vidare behandlas personuppgifter som krävs enligt till exempel bokföringslagen, lagen om anställningsskydd och andra tillämpliga regelverk. Det behandlas även personuppgifter med avtal som rättslig grund. Ett exempel som belyser detta är att personuppgifter behandlas för att en specifik kund ska få upp en korrekt och anpassad vy när de loggar in för att använda någon av våra tjänster. Vidare behandlas personuppgifter vid tillhandahållande av kundservice och annan kommunikation som sker under avtalsperioden.

Uppgifter som är ett berättigat intresse: Personuppgifter kan utgöra underlag för våra interna kundanalyser, affärsutveckling och vår marknadsföring. Behandlingen är nödvändig för Företagets berättigade intresse att marknadsföra och utveckla sina produkter och tjänster.

4. Tekniska och organisatoriska åtgärder

För oss på Företaget är det viktigt att värna om dina personuppgifter och din personliga integritet, därför har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att du ska känna dig trygg med behandlingen av dina personuppgifter. Företaget är medvetna om att inga tekniska system är helt säkra, därför har Företaget gjort avvägningar för att bedöma hur dina personuppgifter skyddas från otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Vidare har Företaget antagit ett flertal olika rutiner och riktlinjer i syfte att stärka skyddet av personuppgifter.

5. Gallring

Företaget sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Vi har även vidtagit tekniska åtgärder som underlättar och säkerställer att hanteringen av gallring fungerar som den ska. Vidare har vi antagit riktlinjer som stadgar hur gallring ska hanteras inom organisationen. Dock finns det vissa uppgifter som kan komma att lagras längre än så. Det beror på att behandling krävs enligt tillämpliga lagar och författningar. Exempel på sådana författningar är:  

 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Kundkännedom lagras i minst 5 år efter avslutad förbindelse. Handlingar som kan tyda på penningtvätt eller uppgifter som rapporteras till polis förvaras i 10 år.
 • Uppgifter som ska lagras enligt Bokföringslag (1999:1078) lagras i upp till 10 år.
 • Lag (1982:80) om anställningsskydd.

I de fall behandlingen grundar sig på ett samtycke har du som registrerad rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

6. Överföring av personuppgifter

6.1 Överföring av personuppgifter inom Sverige

I vissa fall kan det förekomma att Företaget överför dina personuppgifter till andra företag inom Företagetkoncernen eller till någon eller några av Företagets samarbetspartners i syfte att efterleva förpliktelser som följer av avtal eller annan rättslig grund.  Vidare kan personuppgifterna överföras till  myndigheter och andra statliga institutioner i syfte att efterleva våra rättsliga skyldigheter, såsom exempelvis förebyggande av brottslighet. Innan personuppgifter överförs säkerställer Företaget att den mottagande parten har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter skyddas från otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.  

6.2 Överföring av personuppgifter till tredjeland

Det kan förekomma att dina personuppgifter överförs till tredjeland. För att tredjelandsöverföringar ska vara tillåtna krävs att något av följande är uppfyllt:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvatskyddsnivå i landet, eller
 • andra lämpliga åtgärder har vidtagits, exempelvis EU:s standarsklausuler för tredjelandsöverföringar, godkännande av EU-kommissionen eller att mottagaren har bindande företagsbestämmelser, eller
 • att du som registrerad givit ditt samtycke eller överföringen krävs för att fullgöra en rättsligförpliktelse.

EU:s standardklausuler går att finna på www.eur-lex.europa.eu.  

7. Dina rättigheter

7.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och hur dessa behandlas. Du kan till exempel ha rätt att få ta del av ändamålen för behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen avser. En begäran avseende rätten till tillgång skickas in till  bosse@nejdebergs.se. Anser vi att din begäran är ofullständig återkommer vi till dig med en kompletteringsbegäran.

7.2 Rätt till rättelse

Du som registrerad har rätt att begära rättelse av de uppgifter du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Det kan till exempel röra sig om felaktiga telefonnummer, efternamn eller dylikt. I sådana fall har du med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att inge kompletterande uppgifter. Kompletteringen skickas till bosse@nejdebergs.se.  

7.2 Rätt att bli glömd

Du som registrerad har även rätt att begära att bli glömd. Det innebär att vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter som uppfyller kraven som uppställs i artikel 17.1 GDPR. Vid bedömning av förfrågningar avseende rätten att bli glömd utgår vi ifrån kriterierna som uppställs i Artikel 29-gruppens riktlinjer. Det innebär att Företaget inte raderar de uppgifter som vi är skyldiga att lagra. En begäran avseende rätten att bli glömd ska innehålla en beskrivning av vilka uppgifter du vill att vi ska radera. Begäran ska skickas in till bosse@nejdebergs.se.

7.3 Rätt till begränsning

Du som registrerad har rätt att begära rätt till begränsning. Det innebär att du kan begära att uppgifter som till exempel faller inom ramen för vår rättsliga förpliktelse enbart ska lagras. Det innebär att vi lagrar uppgifterna utan att behandla dem. Begäran ska skickas in till bosse@nejdebergs.se.

7.4 Rätt till dataportabilitet

En av nyheterna i GDPR är rätten till dataportabilitet. Rättigheten innebär i korthet att du som registrerad kan begära att få tillgång till personuppgifterna som vi behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och läsbart format. Vidare har du rätt att i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att du som registrerad i vissa fall har rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i de fall du vill använda dem på annat håll. Emellertid förutsätter detta att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke eller rättslig förpliktelse i form av ett avtal som den registrerade är part i. Begäran ska skickas in till bosse@nejdebergs.se.

7.5 Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter. Du som har hemvist i Sverige kan lämna in ditt klagomål till Datainspektionen (se kontaktuppgifter under punkten 8.1). Har du hemvist i någon annan medlemsstat inom EU/EES lämnar du med fördel in ditt klagomål till behörig myndighet i den aktuella medlemsstaten. Du kan även lämna in ditt klagomål i den medlemsstat där du arbetar eller där en misstänkt överträdelse påstås ha förekommit. Rätten att klaga till tillsynsmyndighet påverkar inte dina möjligheter att vidta andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

8. Kontakt

8.1 Begäran av tillgång, rättelse, begränsning

I egenskap av registrerad har du rätt att begära ett utdrag av vilket det framgår vilka personuppgifter vi på Företaget behandlar (rätt till tillgång). Du har även rätt att bli glömd från Företaget och begära att enbart raderas från våra marknadsföringsprogram. För att nyttja din rätt ska du skicka in ett mail där du beskriver vilken eller vilka rättigheter du vill nyttja till bosse@nejdebergs.se. Efter inkommen begäran kommer din begäran att behandlas skyndsamt.

För övriga frågor avseende GDPR och dina rättigheter hänvisas till Företagets Personuppgiftsansvarig:

Bo Nejdeberg: 070-2865230

Kontaktuppgifter till Företaget

Nejdebergs Fond & Försäkring AB

Besöksadress:
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

E-post: bosse@nejdebergs.se
Telefonnummer: 070-2865230

Kontaktuppgifter tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

| DOKUMENT

Dokument för nerladdning.

Uppdaterad maj 2024

Uppdaterad maj 2024

Uppdaterad maj 2024

Uppdaterad maj 2024

Karlavägen 5, S–114 24 Stockholm
www.nejdebergs.se

Karlavägen 5
S–114 24 Stockholm
www.nejdebergs.se

Back To Top
.
Karlavägen 5
S–114 24 Stockholm
www.nejdebergs.se